INBINHDUONG.COM

In Tờ Rơi

IN TỜ RƠI SỐ LƯỢNG NHIỀU

Số lượng (tờ) A4 A3
C100 gsm C150 gsm C200 gsm C150 gsm C200 gsm
1,000 550 đ/tờ 650 đ/tờ 1050 đ/tờ 1.650 đ/tờ 2.450 đ/tờ
2,000 400 đ/tờ 530 đ/tờ 750 đ/tờ 1.350 đ/tờ 1.750 đ/tờ
3,000 350 đ/tờ 480 đ/tờ 630 đ/tờ
5,000 325 đ/tờ 410 đ/tờ 600 đ/tờ 1.100 đ/tờ 1.250 đ/tờ
10,000 300 đ/tờ 390 đ/tờ 580 đ/tờ 900 đ/tờ 1.200 đ/tờ

Quy cách sản phẩm:
– In offset 4 màu 2 mặt, không cán màng
– Cấn bế, gia công thành phẩm
– Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

IN TỜ RƠI SỐ LƯỢNG ÍT

Số lượng (tờ) 10 x 14,5 10 x 20 A5 (14,5 x 20) A4 (21 x 29,7)
1 Mặt 2 Mặt 1 Mặt 2 Mặt 1 Mặt 2 Mặt 1 Mặt 2 Mặt
50 150,000 208,000 179,000 241,000 213,000 307,000 257,000 445,000
100 204,000 276,000 235,000 331,000 298,000 442,000 427,000 714,000
200 268,000 399,000 321,000 495,000 426,000 688,000 683,000 1,207,000
300 378,000 561,000 450,000 695,000 596,000 963,000 972,000 Liên hệ
400 435,000 655,000 527,000 820,000 711,000 1,150,000 1,202,000
500 490,000 744,000 600,000 939,000 820,000 1,328,000 1,420,000

Quy cách sản phẩm:
– In offset 4 màu 2 mặt, không cán màng
– Cấn bế, gia công thành phẩm
– Giá trên chưa bao gồm 10% VAT