INBINHDUONG.COM

In Tờ Rơi

STT LOẠI GIẤY  SỐ LƯỢNG  KÍCH THƯỚC TỜ RƠI
A5 A4 A3
1 C100                     1,000     550 đ/tờ Đơn giá A4 x 2
                    2,000     400 đ/tờ 
                    3,000     350 đ/tờ
                    5,000     325 đ/tờ
                  10,000     300 đ/tờ
2 C150                     1,000   650 đ/tờ 750 đ/tờ
                    2,000   400 đ/tờ 600 đ/tờ
                    3,000     550 đ/tờ
                    5,000     500 đ/tờ
                  10,000     400 đ/tờ
3 C200                     1,000     1.300 đ/tờ
                    2,000     1.200 đ/tờ
                    3,000     1.100 đ/tờ
                    5,000     750 đ/tờ
                  10,000     650 đ/tờ

Ghi chú: Đơn giá tờ rơi A5 số lượng từ 3.000 tờ trở lên = đơn giá A4/2 + phí cắt 50-100k/lô