INBINHDUONG.COM

In Nhãn Decal Nhựa

IN DECAL NHỰA TRONG – BẾ HÌNH TRÒN

Số lượng (cái) Kích thước (cm) Thời gian
Ø 3 Ø 3.5 Ø 4 Ø 4.5 Ø 5 Ø 5.5 Ø 6 Ø 6.5 Ø 7
100 140,000 160,000 180,000 180,000 210,000 220,000 240,000 260,000 280,000 2 ngày
200 180,000 210,000 240,000 260,000 300,000 340,000 380,000 410,000 450,000 2 ngày
300 220,000 260,000 300,000 340,000 400,000 430,000 490,000 530,000 590,000 2 ngày
400 260,000 300,000 360,000 410,000 470,000 530,000 590,000 640,000 710,000 2 ngày
500 300,000 360,000 410,000 490,000 550,000 600,000 670,000 760,000 830,000 2 ngày
600 340,000 400,000 470,000 550,000 620,000 690,000 770,000 850,000 940,000 2 ngày
700 360,000 450,000 520,000 590,000 670,000 770,000 850,000 950,000 1,030,000 2 ngày
800 400,000 490,000 560,000 640,000 740,000 840,000 940,000 1,030,000 1,120,000 2 ngày
900 430,000 520,000 600,000 700,000 810,000 920,000 1,010,000 1,100,000 1,210,000 2 ngày
1000 564,000 672,000 792,000 912,000 1,044,000 1,164,000 1,284,000 1,416,000 1,548,000 2 ngày
1500 720,000 876,000 1,044,000 1,188,000 1,344,000 1,500,000 1,680,000 1,836,000 2,004,000 2 ngày
2000 888,000 1 080.000 1,248,000 1,416,000 1,620,000 1,812,000 2,004,000 2,196,000 2,424,000 2 ngày

Quy cách sản phẩm:

– In 4 màu 1 mặt, cán màng bóng hoặc mờ.

– Cắt, bế thành phẩm

– Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

 

IN DECAL NHỰA TRONG – BẾ HÌNH VUÔNG HOẶC BO GÓC

Số lượng (cái) Kích thước (cm) Thời gian
3 x 3 3.5 x 3.5 4 x 4 4.5 x 4.5 5 x 5 5.5 x 5.5 6 x 6 6.5 x 6.5 7 x 7
100 140,000 160,000 180,000 180,000 210,000 220,000 240,000 260,000 280,000 2 ngày
200 180,000 210,000 240,000 260,000 300,000 340,000 380,000 410,000 450,000 2 ngày
300 220,000 260,000 300,000 340,000 400,000 430,000 490,000 530,000 590,000 2 ngày
400 260,000 300,000 360,000 410,000 470,000 530,000 590,000 640,000 710,000 2 ngày
500 300,000 360,000 410,000 490,000 550,000 600,000 670,000 760,000 830,000 2 ngày
600 340,000 400,000 470,000 550,000 620,000 690,000 770,000 850,000 940,000 2 ngày
700 360,000 750,000 520,000 590,000 670,000 770,000 850,000 950,000 1,030,000 2 ngày
800 400,000 490,000 560,000 640,000 740,000 840,000 940,000 1,030,000 1,120,000 2 ngày
900 430,000 520,000 600,000 700,000 810,000 920,000 1,010,000 1,100,000 1,210,000 2 ngày
1000 564,000 672,000 792,000 912,000 1,044,000 1,164,000 1,284,000 1,416,000 1,548,000 2 ngày
1500 720,000 876,000 1,044,000 1,188,000 1,344,000 1,500,000 1,680,000 1,836,000 2,004,000 2 ngày
2000 888,000 1,080,000 1,248,000 1,416,000 1,620,000 1,812,000 2,004,000 2,196,000 2,424,000 2 ngày

Quy cách sản phẩm:

– In 4 màu 1 mặt, cán màng bóng.

– Cắt, bế thành phẩm

– Giá trên chưa bao gồm 10% VAT